Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu organisatsiooni ettevalmistav komisjon

Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise leping (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty CTBT) ei ole veel jõustunud. See on oluline Külma sõja järgne leping, mis keelustab tuumakatsetused sõltumata nende eesmärgist, läbiviimise kohast ja ajast. Leping avati allakirjutamiseks 24.09.1996 ning praeguseks on selle allkirjastanud 184 riiki ja ratifitseerinud 167 riiki. Eesti allkirjastas lepingu 20.11.1996 ja Riigikogu ratifitseeris selle 21.06.1999. Lepingu jõustumiseks peavad kõik 44 lepingu läbirääkimiste ajal tuumavõimekust omanud riiki lepingu ratifitseerima. Praeguseks on neist seda teinud 36. Lepingu juba ratifitseerinud osalisriigid, sealhulgas Eesti, teevad aktiivset tööd lepingu jõustumise nimel.

Lepingu jõustumisel asutatakse uus rahvusvaheline organisatsioon CTBTO. Lepingu täitmise kontrolliks sätestab leping laiaulatusliku kontrollrežiimi, mille peamisteks osadeks on 337 seirejaamast koosnev ülemaailmne seiresüsteem (millest 296 on juba valminud) ja vajadusel kohapealsed inspektsioonid. Eestisse ei ole ühegi jaama ehitamist ette nähtud, kuid vastavalt lepingule on Eestil õigus saada andmeid teistes riikides asuvatest jaamadest.